2017-02-22

Rejestry i ewidencje

Rejestry i ewidencje prowadzone w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lesznie

1.   Rejestr ofert pracy
2.   Ewidencja druków ścisłego zarachowania
3.   Ewidencja dokumentacji archiwum zakładowego
4.   Ewidencja zbiorów bibliotecznych
5.   Ewidencja stosownych systemów i programów
6.   Ewidencja upoważnień do przeprowadzania kontroli
7.   Rejestr czynników szkodliwych
8.   Ewidencja delegacji służbowych
9.   Ewidencja środków trwałych i nietrwałych
10 .Ewidencja osobistego wyposażenia pracowników
11. Ewidencja środków transportu
12. Rejestr nie podjętych świadczeń dla bezrobotnych z Funduszu Pracy
13. Rejestr otwartych ofert pracy
14. Rejestr ofert pracy za granicą
15. Rejestr ofert pracy pracodawców zza granicy
16. Rejestr ofert - pracodawcy krajowi
17. Rejestry szkoleń współfinansowanych ze środków unijnych
18. Rejestr szkoleń indywidualnych współfinansowanych ze środków unijnych
19. Rejestry szkoleń finansowanych z Funduszu Pracy
20. Rejestr szkoleń grupowych finansowanych z Funduszu Pracy
21. Rejestr szkoleń indywidualnych finansowanych z Funduszu Pracy
22. Rejestr umów w sprawie refundacji pracodawcy ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia i doposażenia pracy dla skierowanego bezrobotnego
23. Rejestr umów pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej – realizacja umów z lat poprzednich
24. Rejestr umów pożyczek na utworzenie dodatkowych miejsc pracy – realizacja umów z poprzednich lat
25. Ewidencja osób bezrobotnych i poszukujących pracy
26. Rejestr odwołań od decyzji
27. Rejestr wydanych zaświadczeń
28. Rejestr wydanych zaświadczeń dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy
29. Rejestr wydanych zaświadczeń o niefigurowaniu w ewidencji osób bezrobotnych
30. Rejestr zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis
31. Rejestr zaświadczeń o odbyciu stażu bądź przygotowania zawodowego
32. Rejestr zaświadczeń dot. kapitału początkowego
33. Rejestr zaświadczeń dot. udzielanych pożyczek
34. Ewidencja osób bezrobotnych z innych rejonów
35. Rejestr osób bezrobotnych bez stałego miejsca zamieszkania
36. Rejestr udzielania zamówień publicznych
37. Rejestr pełnomocnictw i upoważnień
38. Rejestr skarg

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się