2017-02-23

Powiatowa Rada Rynku Pracy

Powiatowa Rada Rynku Pracy jest organem opiniodawczo – doradczym Starosty. Powiatowa rada rynku pracy działa na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004  r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1065 z późn. zm.)

 

W skład Powiatowej Rady Rynku Pracy wchodzą osoby powołane spośród działających na terenie powiatu:

 1. terenowych struktur każdej organizacji związkowej, reprezentowanej w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego,
 2. terenowych struktur każdej organizacji pracodawców, reprezentowanej w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego,
 3. społeczno-zawodowych organizacji rolników,
 4. związków zawodowych rolników indywidualnych,
 5. izb rolniczych,
 6. organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy
 7. organów jednostek samorządu terytorialnego lub nauki.

Członków Powiatowej Rady Rynku Pracy powołuje Starosta spośród kandydatów zgłoszonych przez uprawnione organy i organizacje. Kadencja Powiatowej Rady Rynku Pracy trwa cztery lata.

 

Członek rady rynku pracy może zostać odwołany:

 1. na wniosek organu lub organizacji, która zgłosiła kandydaturę członka rady,
 2. z inicjatywy starosty, po zasięgnięciu opinii organu lub organizacji, które zgłosiły kandydaturę członka rady.

 

Zakres działania Powiatowej Rady Rynku Pracy:

 1. Inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia w powiecie,
 2. Ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy,
 3. Opiniowanie projektów planów finansowych, opracowywanych przez powiatowe urzędy pracy oraz sprawozdań z ich wykonania,
 4. Składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w powiecie,
 5. Ocenianie okresowych sprawozdań z działalności powiatowego urzędu pracy oraz przedstawianie Radzie Rynku Pracy okresowych sprawozdań i wniosków w sprawach zatrudnienia,
 6. Opiniowanie kryteriów kosztów szkolenia,
 7. Opiniowanie celowości realizacji programów specjalnych,
 8. Opiniowanie celowości realizacji Programu Aktywizacja i Integracja,
 9. Opiniowanie kandydatów na stanowisko dyrektora powiatowego urzędu pracy oraz wnioskowanie o jego odwołanie,
 10. Delegowanie przedstawiciela do komisji konkursowej w przypadku powoływania dyrektora powiatowego urzędu pracy w drodze konkursu.

 

Szczegółowe zasady funkcjonowania Powiatowej Rady Rynku Pracy określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 roku w sprawie rad zatrudnienia
(Dz. U. z 2014 r. poz. 630).

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się