2017-02-23

Zasady organizowania praktyk w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lesznie

 1. W Powiatowym Urzędzie Pracy w Lesznie, zwanym dalej „Urzędem” mogą być organizowane praktyki.
 2. Celem praktyk jest poznanie specyfiki pracy, zasad funkcjonowania Urzędu, a także wykorzystanie w praktyce wiedzy zdobytej.
 3. Osoba ubiegająca się o praktykę, zwana dalej „praktykantem” składa w Urzędzie podanie skierowane do Dyrektora Urzędu. W podaniu zamieszcza następujące informacje:
  • nazwa uczelni/szkoły
  • rodzaj i kierunek
  • rok lub semestr nauki
  • proponowany termin odbycia praktyki
  • wskazanie komórki organizacyjnej, w którym chciałby odbyć praktykę
  • uzasadnienie ubiegania się o przyjęcie na praktykę.
 4. Podanie należy złożyć na 1 miesiąc przed planowanym terminem odbycia praktyki w siedzibie Urzędu
  przy ul. Śniadeckich 5, 64-100 Leszno w sekretariacie Urzędu (pokój nr 9, wejście A) lub przesłać pocztą elektronicznie na adres e-mail: pole@praca.gov.pl
 5. Na praktyki przyjmowani są praktykanci, którzy:
  • posiadają ważną legitymację
  • posiadają skierowanie uczelni/szkoły na odbycie praktyk
 6. Po wyrażeniu przez Dyrektora Urzędu zgody na odbycie praktyk, praktykant otrzymuje odpowiedź na adres wskazany w podaniu. (e-mail lub adres zamieszkania)
 7. Dyrektor Urzędu w odpowiedzi wskazuje:
  • opiekuna praktykanta, który będzie organizował pracę, sprawował nadzór oraz  odpowiadał za przebieg praktyki,
  • miejsce odbywania praktyki tj. dział, nr pokoju.
 8. Zgoda Dyrektora jest równoznaczna z zobowiązaniem się do zapewnienia stanowiska pracy dla praktykanta na okres odbywania przez niego praktyki.
 9. Praktykant zakwalifikowany do odbycia praktyki zobowiązuje się do:
  • odbycia szkolenia wstępnego z dziedziny BHP (instruktaż stanowiskowy),
  • odbycia szkolenia z zasad bezpieczeństwa informacji obowiązujących w Urzędzie,
  • przestrzegania obowiązującego w Urzędzie regulaminu pracy, oraz innych regulaminów i zasad  z zakresu bezpieczeństwa informacji i higieny pracy
  • starannego wykonywania pracy powierzonej przez opiekuna praktyk
  • nie wynoszenia z siedziby Urzędu dokumentów lub ich kopii bez zgody Dyrektora Urzędu.
 10. Praktykant odbywa praktykę pod kierunkiem opiekuna merytorycznego, wskazanego przez Dyrektora Urzędu.
 11. Opiekun praktykanta zobowiązany jest do:
  • przeprowadzenia instruktażu stanowiskowego,
  • zapoznania praktykanta ze strukturą organizacyjną Urzędu, regulaminem pracy i innymi aktami prawa wewnętrznego,
  • zapoznania praktykanta z zadaniami wykonywanymi w komórce organizacyjnej, w której odbywa praktykę,
  • wdrożenia praktykanta do samodzielnego wykonywania zadań powierzonych w trakcie odbywania praktyki,
  • organizowania i nadzorowania bieżącej pracy praktykanta,
  • czuwania nad merytorycznym przebiegiem praktyki.
 12. Praktyka w Urzędzie odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.
 13. Po zakończeniu praktyki praktykant otrzymuje zaświadczenie o odbyciu praktyki.

 

 
 

Załączniki

  Klauzula informacyj...tykantów.pdf 113,27 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się